Loadcell Cas

   Loadcell Cas: Công ty Cas-Việt Nam cung cấp đầy đủ tất cả các loại loadcell phục vụ cho công nghiệp: Loadcell cho cân băng tải, cân đóng bao, cân xe tải, loadcell cho trạm trộn, ...
- Loadcell Cas điểm đơn (Single Point Load cell): Loadcell BC, Loadcell BLC, Loadcell BCD, ...
- Loadcell Cas dạng thanh (Bending and Shear Beam Load cell): HBSBSABSS, ...
- Loadcell Cas cho cân xe tải (Truck & Tank Weighing):  WBKWBK-D

0 nhận xét:

Đăng nhận xét